top of page

CUỘC THI

SIÊU LÝ HỌC LẦN 1

ĐỀ THI MẪU

PHẦN 1. VIẾT LUẬN [Online]

Đề thi có 03 câu, tổng cộng 100đ, viết trong 180 phút.

+ 01 câu hỏi về ghi nhớ: 30 điểm;

+ 01 câu hỏi về suy luận: 30 điểm;

+ 01 câu hỏi về ứng dụng: 40 điểm.

Thí dụ:

Câu 1. (30 điểm)

Hãy cho biết:

  1. Tên Pāḷi – Việt của 52 tâm sở (cetasika)?

  2. Tên tất cả các tâm thiện (Kusalacitta)?

  3. Có những Tâm Sở nào đồng sanh cùng Tâm Sơ Đạo?

Câu 2. (30 điểm)

Trình bày vai trò của Tạng Thắng Pháp (Abhidhammapitaka) trong hệ thống kinh điển Phật học?

Câu 3. (40 điểm)

Phân tích tình huống sau đây bằng Siêu Lý Học:

“Nhà khoa học để tìm ra vắc - xin ngừa Covid, đã làm thí nghiệm trên rất nhiều con chuột, khiến chúng mất mạng. Họ nghĩ rằng: đây là việc làm tốt đẹp vì nó giúp ích cho nhiều người sau này”.

 

PHẦN 2. THUYẾT TRÌNH VÀ VẤN – ĐÁP [Online]

Mô tả: mỗi thí sinh sẽ nhận một đề thuyết trình: LÀ MỘT TRÍCH DẪN TRONG TAM TẠNG KINH ĐIỂN và yêu cầu thí sinh trình bày sự hiểu biết của mình về câu đó.

Yêu cầu tối thiểu:

+ Giải thích được ý nghĩa của câu đó;

+ Nêu được hướng ứng dụng câu đó trong đời sống.

Vấn – đáp: Giám khảo sẽ đặt thêm câu hỏi phụ, thí sinh có 1 phút chuẩn bị và trả lời trực tiếp.

Thang điểm:

+ Thuyết trình: 60 điểm;

+ Vấn – đáp: 40 điểm.

Thí dụ:

Đề Thuyết Trình:

Thuyết trình về câu Phật Ngôn sau:

"Tìm không được bạn đường,

Hơn mình hay bằng mình,

Thà quyết sống một mình,

Không bè bạn kẻ ngu."

[Trích: Phẩm Ngu – Kinh Pháp Cú – Ngài Thích Minh Châu dịch Việt]

bottom of page